Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Manja Miklavc: OTROŠTVO V DEŽELI KRALJA MATJAŽA

Znanstvena monografija o otroški slovstveni folklori na slovenski in avstrijski strani Koroške

Avtor(ji): Manja Miklavc

Avtorica dr. Manja Miklavc je v svoji raziskavi obdelala slovstveno folkloristiko na slovenski in avstrijski strani Koroške. Rezultat njenega bogatega kabinetnega, še bolj pa terenskega dela, v okviru katerega se je pogovarjala s številnimi pripovedovalci, je skoraj 900 folklorističnih enot (otroških obrazcev, igric, pravljic, povedk, bajk, vraž, ugank, izštevank idr.). S svojim delom je prispevala ogromno k ohranitvi neštetih dragocenih zanimivosti iz ljudskega izročila, ki bi sicer kmalu odšle v pozabo.

 

Format knjige: 160 × 220 mm, obseg: 558 strani, barvni tisk, trda vezava                                                                                                                         

 


Člani-ce Kluba Paparica imajo poleg tega še Klubski popust.

Klub Paparica

10 % POPUST ZA ČLANE KLUBA PAPARICA! Včlanite se tukaj >>

Članstvo v Klubu Paparica je brezplačno in omogoča članom ugoden nakup knjig založbe Debora. Prosimo vas, da člansko številko vpišete ob vsakokratnem (spletnem) naročilu v razdelek "mnenja, pripombe, želje".

 

 

CENA: 30,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRaziskavo o otroški slovstveni folklori je avtorica zasnovala primerjalno, saj jo je izpeljala na območju, ki je geografsko enotno, toda pripada različnima upravno-političnima sistemoma, kar se kaže tudi v jezikovnih kompetencah za slovenščino in njeno ustvarjanje. Vanjo je vključila tudi (naj)starejši rod in medgeneracijski vidik raziskave je njena popolna novost. S takim retrospektivnim pristopom je zbrala veliko izjemno dragocenega gradiva, ki bi sicer zagotovo propadlo, in ga skrbno sistemizirala glede na jezikovno kompetenco (slovenščina kot državni jezik in kot jezik narodne manjšine) in starostno obdobje. (Iz Predgovora ddr. Marije Stanonik).


KAZALO:

UVOD

ZGODOVINA PROBLEMA

1. OTROŠKA SLOVSTVENA FOLKLORA

2. ZGODOVINSKI ORIS USTVARJALNOSTI IN RAZISKOVANJE SLOVSTVENE FOLKLORE

a) Zgodovina folklornega ustvarjanja na Koroškem

b) Zbiratelji in raziskovalci prozne folklore na Koroškem

 

A. VPLIV PROSTORA NA SLOVSTVENO USTVARJANJE

I. DOJEMANJE PROSTORA

II. GEOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI ORIS KOROŠKE

1. GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV

2. ZGODOVINSKA PREDSTAVITEV

III. NAREČJE KOT POKRAJINSKA VREDNOTA

1. KOROŠKA NAREČNA SKUPINA

a) Glasoslovje

̶  Samoglasniki

̶  Soglasniki

b) Oblikoslovje in besedotvorje

c) Besedoslovje

 

IV. DVOJEZIČNOST IN DRUŽBA

1. POJEM DVOJEZIČNOST

2. RABA SLOVENŠČINE NA AVSTRIJSKI STRANI KOROŠKE

a) Vrednotenje narečja in knjižnega jezika

b) Generacijska raba slovenščine (prenos na najmlajše)

c) Učenje slovenščine v vrtcu in šoli ter skrb za njen dodaten razvoj

č) Slovenščina med vrstniki

 

NAČIN ŽIVLJENJA IN GOSPODARSTVO NA KOROŠKEM

I. POKLICNA IN SOCIALNA PODOBA OBMOČJA

II. KMETIJSTVO

III. RAZVOJ INDUSTRIJSKIH PANOG

IV. PROMETNE POVEZAVE IN SAKRALNI OBJEKTI

 

KULTURNO IN DRUŠTVENO ŽIVLJENJE

I. ŠEGE NA KOROŠKEM

1. LETNE (CERKVENE) ŠEGE

2. ŠEGE ŽIVLJENJSKEGA KROGA

3. DELOVNE ŠEGE

II. SPOMIN IN SPOMINSKE PRIPOVEDI

1. KOLEKTIVNI SPOMIN

Kulturni spomin

2. SPOMINSKE PRIPOVEDI

III. KULTURNO UDEJSTVOVANJE

1. RAZVOJ DRUŠTEV IN NJIHOV POMEN

2. ČEZMEJNO SODELOVANJE

 

OTROK IN OTROŠTVO

I. DEFINIRANJE POJMA OTROK

II. OTROKOVO DOJEMANJE IN REŠEVANJE RAZLIČNIH MISELNIH PROBLEMOV

III. PODOBA OTROKA V ZGODOVINI

INTERDISCIPLINARNO RAZISKOVANJE OTROK

IV. OTROŠKA KNJIŽEVNOST

V. VZGOJA IN ŠOLSTVO NA KOROŠKEM

1. USTANAVLJANJE VRTCEV

2. ZGODOVINSKI ORIS ŠOLANJA

VI. SIMBOLIZEM V OTROKOVEM PRIPOVEDOVANJU ZGODBE

1. PRIPOVEDOVANJE KOT PRAGMATIČNA ZMOŽNOST

2. SIMBOLNO PRIPOVEDNO IZRAŽANJE

3. DEFINICIJA ZGODBE

4. VPLIV STAROSTI NA OBLIKOVANJE ZGODBE

5. PRIPOVEDOVANJE KOT OTROŠKA USTVARJALNOST

6. ZUNANJI IN NOTRANJI VPLIVI NA PRIPOVEDOVANJE (NAJ)MLAJŠIH

a) Vzgoja staršev

̶  Vloga matere

b) Vstop v vrtec

 

MITOLOGIJA, BAJČNA BITJA, LEGENDE IN DRUGE OSEBE NA KOROŠKEM  

 

FOLKLORNI ŽANR

I. PRIMERJAVA MED DVEMA SISTEMOMA BESEDNE UMETNOSTI

II. ŽANRSKA KLASIFIKACIJA

III. OPREDELITEV OTROŠKIH FOLKLORNIH OBRAZCEV IN PROZNIH ŽANROV

1. OTROŠKI FOLKLORNI OBRAZCI

a) Zbadljivka / posmehljivka

b) Izštevanka / preštevanka

̶  Izštevanke pri ljudskih rajalnih igrah

c) Bibanka

č) Uganka

2. PROZNI ŽANRI

a) Pravljica

b) Povedka

c) Pripovedni žanri kot motivacijska sredstva v vsakdanjem življenju (glede na otroka)

IV. PREDVIDLJIVOST ŽANROV V RAZLIČNIH OBDOBJIH OTROKOVEGA RAZVOJA

PRILJUBLJENOST FOLKLORNIH ŽANROV PRI OTROCIH

 

NOSILCI SLOVSTVENE FOLKLORE IN NJENO POUSTVARJANJE PRI OTROCIH

I. SPREJEMANJE SLOVSTVENE FOLKLORE V DOMAČEM KRAJU IN DRUŽINI

II. SEZNANJENOST S SLOVSTVENO FOLKLORO V VRTCU IN ŠOLI

SIMBOLNI POMEN IGRE IN IGRAČ PRI FOLKLORNEM USTVARJANJU

 

SODOBNI MEDIJI IN FOLKLORIZACIJA

I. FOLKLORIZEM KOT POJEM

II. FOLKLORIZEM PRI OTROCIH NA KOROŠKEM

 

ŽIVO PRIPOVEDOVANJE KOT DINAMIČEN PROCES

FOLKLORNI DOGODEK

 

B. ZBIRANJE IN DOKUMENTIRANJE TERENSKEGA GRADIVA

I. PRIPRAVA NA TERENSKO RAZISKAVO

1. IZBIRA TERENA

2.TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA ZAPISOVANJE IN ZBIRANJE GRADIVA

3. UPOŠTEVANJE KONTEKSTA IN RAZMERIJ MED UDELEŽENCI

4. ISKANJE / IZBIRA INFORMATORJEV

II. AKTIVNA UDELEŽBA IN OPAZOVANJE NA TERENU

VEZ MED RAZISKOVALCEM IN INFORMATORJEM

a) Pristop raziskovalca

b) Vzpostavitev stika

c) Aktivna faza pripovedovanja

̶  Folklorna srečanja z otroki

̶  Folklorna srečanja s starejšimi informatorji

č) Subjektivnost pri pripovedovanju

III. KABINETNO DELO

1. ZAPIS TERENSKEGA GRADIVA

a) Zgodovina zapisovanja

b) Zapis zbranega folklornega gradiva

2. STATISTIČNI PODATKI O RAZISKAVI

 

TERENSKO GRADIVO: FOLKLORNA SREČANJA Z (NAJ)STAREJŠIMI

I. NA SLOVENSKI STRANI KOROŠKE (MEŽIŠKA DOLINA, PODJUNA)

1. OTROŠKI FOLKLORNI OBRAZCI

a) Zmerljivke

b) Zbadljivke / nagajivke

c) Izštevanke

č) Tepežnice

d) Uganke

2. POVEDKE IZ DOMAČEGA KRAJA

a) Bajčne povedke / bajke

b) Strašljive povedke

c) Razlagalne povedke

č) Legendne / krščanske povedke

d) Zgodovinske povedke

e) Socialne povedke

3. ETNOLOŠKO GRADIVO

4. ANEKDOTE

5. OTROŠKE SPOMINKE

a) Igralne

b) Šolske

c) Delovne

č) Šegice

d) Vojne

 

II. NA AVSTRIJSKI STRANI KOROŠKE (PODJUNA)

1. OTROŠKI FOLKLORNI OBRAZCI

a) Zmerljivka

b) Zbadljivke / nagajivke

c) Bibanke

č) Izštevanke

d) Tepežnice

e) Uganke

2. POVEDKE IZ DOMAČEGA KRAJA

a) Bajčne povedke / bajke

b) Strašljive povedke

c) Razlagalne povedke

č) Legendne / krščanske povedke

d) Zgodovinske povedke

e) Socialne povedke

3. ETNOLOŠKO GRADIVO

4. ANEKDOTE

5. OTROŠKE SPOMINKE

a) Igralne

b) Šolske

c) Delovne

č) Šegice

d) Vojne

 

TERENSKO GRADIVO: FOLKLORNA SREČANJA Z OTROKI

I. NA SLOVENSKI STRANI KOROŠKE (MEŽIŠKA DOLINA, PODJUNA)

1. PREDŠOLSKI OTROCI

a) Otroški folklorni obrazci

̶  Zbadljivke / nagajivke

̶  Izštevanke

̶  Tepežnice

̶  Uganka

b) Pravljice in povedke

̶  Povedke iz domačega kraja

2. UČENCI

a) Otroški folklorni obrazci

̶  Zbadljivke / nagajivke

̶  Izštevanke

̶  Tepežnice

̶  Uganke

b) Pravljice in povedke

̶  Povedke iz domačega kraja

c) Etnološko gradivo

č) Otroške spominke (naj)starejših (po pripovedovanju otrok)

̶  Igralne

̶  Šolske

̶  Delovne

̶  Šegice

̶  Vojne

 

II. NA AVSTRIJSKI STRANI KOROŠKE (PODJUNA)

1. PREDŠOLSKI OTROCI

a) Otroški folklorni obrazci

̶  Izštevanke

̶  Tepežnice

b) Povedka iz domačega kraja

2. UČENCI

a) Otroški folklorni obrazci

̶  Imenska zbadljivka

̶  Izštevanke

̶  Tepežnice

b) Pravljice in povedke

̶  Povedke iz domačega kraja

c) Otroške spominke

 

C. ANALIZA ZBRANEGA FOLKLORNEGA GRADIVA

I. ŽANRSKA IN MOTIVNO-TEMATSKA PREDSTAVITEV ZBRANEGA GRADIVA

II. ANALIZA ZBRANEGA TERENSKEGA GRADIVA PRI (NAJ)STAREJŠIH.

1. ESTETSKA FUNKCIJA

2. OTROŠKA IGRA IN NJENA VLOGA V SPOMINKAH

3. OPIS FOLKLORNEGA GRADIVA, ZBRANEGA NA SLOVENSKI STRANI KOROŠKE (MEŽIŠKA DOLINA, PODJUNA)

a) Otroški folklorni obrazci

b) Povedke iz domačega kraja

c) Anekdote

č) Otroške spominke

̶  Pripovedovanje (naj)starejših o otroški igri

̶  Pripovedovanje (naj)starejših o delu v otroštvu

̶  Pripovedovanje (naj)starejših o šegah

4. OPIS FOLKLORNEGA GRADIVA, ZBRANEGA NA AVSTRIJSKI STRANI KOROŠKE (PODJUNA)

a) Otroški folklorni obrazci

b) Povedke iz domačega kraja

c) Anekdote

č) Otroške spominke

̶  Pripovedovanje (naj)starejših o otroški igri

̶  Pripovedovanje (naj)starejših o delu v otroštvu

̶  Pripovedovanje (naj)starejših o šegah

5. PRIMERJAVA MED ZBRANIM GRADIVOM, PRIDOBLJENIM PRI (NAJ)STAREJŠIH KOROŠKIH INFORMATORJIH V SLOVENIJI IN AVSTRIJI

III. SPLOŠNA OPAŽANJA VZGOJITELJIC IN UČITELJIC PRI DELU Z OTROKI

IV. ANALIZA ZBRANEGA TERENSKEGA GRADIVA PRI OTROCIH

1. RAZISKAVA, OPRAVLJENA NA SLOVENSKI STRANI KOROŠKE (MEŽIŠKA DOLINA, PODJUNA)

a) Otroški folklorni obrazci

b) Folklorne pripovedi

̶  Pravljice in povedke

̶  Pripovedovanje otrok o življenju njihovih babic in dedkov

2. RAZISKAVA, OPRAVLJENA NA AVSTRIJSKI STRANI KOROŠKE (PODJUNA)

a) Otroški folklorni obrazci

b) Folklorne pripovedi

̶  Pravljice in povedke

̶  Otroške spominke

3. PRIMERJAVA MED ZBRANIM GRADIVOM, PRIDOBLJENIM PRI KOROŠKIH OTROCIH V SLOVENIJI IN AVSTRIJI

VI. SKUPNE UGOTOVITVE O ZBRANEM FOLKLORNEM GRADIVU

PREDLOGI NOVIH REŠITEV

SKLEP

SLOVARČEK BESED IN BESEDNIH ZVEZ

BIBLIOGRAFIJA

I. VIRI

II. LITERATURA