Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol: DIDAKTIČNI PRISTOP K NAČRTOVANJU LIKOVNIH NALOG

Izbrana poglavja iz likovne didaktike

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik usmerja likovne pedagoge k celostnemu razvijanju ustvarjalnih zmožnosti učencev. Prinaša strokovne ugotovitve o tem, kako se s pomočjo metode reševanja likovnih problemov učenci razvijajo na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju. Priročnik se opira na izsledke problemskega zastavljanja risarskih nalog.

Format: 16,5 × 24 cm, 236 strani, večbarvni tisk, trda vezava

 

CENA: 25,00 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan


Recenzenta: dr. Milan Butina, dr. Helena Berce Golob

Avtorica želi z didaktičnim priročnikom olajšati učiteljem pot do načrtovanja likovnih nalog, ki upošteva značilnosti učenčevega notranjega sveta. Z njegovo pomočjo bodo lahko še bolj prispevali k razvoju učenčevih zaznavnih, čustvenih in psihomotoričnih zmožnosti.

Ukvarja se z vprašanjem, kako skozi likovno vzgojo razvijati, poučevati, vzgajati in socializirati učenčevo osebnost. Zaveda se, da je vsak učenec zaradi svoje enkratnosti in neponovljivosti svet zase, zato je treba likovne naloge zastavljati tako, da bodo prispevale k razvoju vsakega izmed njih. S pravo spodbudo bodo postali dejavni, radovedni in ustvarjalni ter učinkovitejši pri zaznavanju, spoznavanju, razumevanju in čustvovanju.

Če želimo učence spodbuditi k vsestranskemu razvoju, jim moramo zastaviti kompleksne likovne naloge. Kot pokaže knjiga, te naloge oblikujejo učence na motoričnem, čustvenem, spoznavnem, estetskem, socialnem in moralnem področju. Prispevajo k razvoju ustvarjalnosti, ki učence osvobaja in prispeva k oblikovanju njihovih likovnih zmožnosti ter omogoča hkratni razvoj logičnega in vizualnega mišljenja.

Vsebinsko je knjiga razdeljena na dva dela. V prvem delu avtorica opredeli posebnosti ciljnega načrtovanja pouka likovne vzgoje, njegov zgodovinski razvoj in posebnosti problemsko zasnovanega pouka. V drugem delu so zbrani izsledki raziskave, ki je zajela eno oblikovalno področje na predmetni stopnji osnovne šole, in sicer risarsko oblikovanje kot najosnovnejšo in psihološko najzanimivejšo izrazno obliko duševnosti učencev. Knjiga se zaključi s pojmovnim kazalom.

S pomočjo likovnega izražanja učencev in njihovih risb ter njihove dejavnosti nasploh je Tacolova dobila vpogled v njihove osebnostne značilnosti, kajti risba je neposreden izraz njihovih doživetij, želja in potreb. Likovni izdelki učencev, objavljeni v priročniku, osvetljujejo njihov likovni razvoj in osebnost, njihovo motorično zrelost, čustveno doživljanje in razvoj zavesti.

Avtorica poudarja, da je preverjene ugotovitve s področja risanja možno prenesti tudi na vsa druga likovna oblikovalna področja (slikanje, plastično oblikovanje, prostorsko oblikovanje, grafika) in na katerokoli razvojno stopnjo učencev.

VSEBINA:

1. del ? Učenci v vzgojno-izobraževalnem procesu likovne vzgoje (Temeljna področja učenčeve osebnosti, Dejavniki likovnih zmožnosti učencev, Vzgojno-izobraževalni proces likovnega izražanja, Načrtovanje učiteljevega vzgojno izobraževalnega dela, Smotri, cilji in naloge likovne vzgoje v zgodovinskem razvoju).

2. del ? Vrednotenje uspešnosti učencev pri urah likovne vzgoje (Uporabnost Bloomove taksonomije ciljev, namenjenih razvoju temeljnih področij učenčeve osebnosti pri risarskem oblikovanju).